รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1562
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1562/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     โล่สำนักวิจัยและพัฒนาการทหารกลาโหม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.