รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1546
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1546/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     ของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยทักษิณ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.