รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0152
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-4
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ พ.ศ. 2489 – 2501  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.