รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0151
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-3
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - นายทวี บุณยเกตุ พ.ศ. 2488 – 2489  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.