รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1498
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-143
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร พิธีเปิดแพรคลุมป้าย ลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.