รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1490
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-349
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     26 มิ.ย. 49  
  รายการ     จุลสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับพิเศษ 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1490.docclose windows.