รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1473
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-53
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD Final Report of 1996-2001 The Research Project for Higher Utilization of Forestry and Agricultural Plant Material in Thailand (KAPI)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1473.docclose windows.