รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1471
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-51
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD ข้อมูลกิจกรรมของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1471.docclose windows.