รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1464
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-44
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD การจัดการฟาร์มระบบปิด “มาตรการป้องกันไข้หวัดนก” ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1464.docclose windows.