รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1462
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-42
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินด้วยเทคนิคระบบน้ำลึกเป่าอากาศ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1462.docclose windows.