รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1461
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-41
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD ค่ายผู้นำนันทนาการ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1461.docclose windows.