รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1460
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-40
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD รายงานผลการสัมมนาเรื่อง ผลของนโยบายจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ต่อสินค้าเกษตรไทยกรณี โคเนื้อ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1460.docclose windows.