รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1459
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-39
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร ชุดที่ 1 สถานีวิจัยทับกวาง สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1459.docclose windows.