รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1458
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-38
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD บันทึกรายการโทรทัศน์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1458.docclose windows.