รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0146
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-27
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     บัตรประจำตัวนิสิต นางสาวใกล้ตา สดสมศรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.