รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1441
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-167
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 31 มกราคม-เมษายน 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1401-1500/1441.docclose windows.