รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1430
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-110
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิชาการ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.