รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1429
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-109
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิชาการ “โครงการถ่ายโอนความรู้ด้านการต่อเรือและพาณิชยนาวี Asia-Link” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.