รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1426
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-106
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร ข้อมูลประเภทเอกสารด้านวิจัย “สัญญาจ้างที่ปรึกษาระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชากับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจัดทำโครงการวิจัยและออกแบบการระบายอากาศสำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งภายในอาคาร” ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.