รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1379
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-297
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารประกอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1379.docclose windows.