รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1378
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-296
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร คู่มือนิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531 – 32)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.