รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1372
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-291
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง Handout for Writing a Self–Assessment Report (SAR) สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.