รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1370
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-289
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.