รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1369
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-288
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาคพิเศษ ภาควิชาพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พ.ศ. 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.