รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1368
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-287
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา) ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2543  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.