รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1367
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-286
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.