รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1365
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-284
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.