รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1361
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-280
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ โครงการย่อยพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัย สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบวงมหาวิทยาลัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.