รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1360
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-279
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “โครงการค่ายพักแรมผู้นำนันทนาการ” ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1360.docclose windows.