รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1357
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-276
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545 บัณฑิตวิทยาลัย  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.