รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1356
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-275
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสารอ่านประกอบโครงการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์”  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1356.docclose windows.