รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1352
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-271
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระแนงปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2545  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.