รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1349
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-268
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     วารสารระบบผลิตพลังงานทดแทนและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ของศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1349.docclose windows.