รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1347
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-266
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1347.doc



close windows.