รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1343
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-262
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.