รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1341
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-260
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     รายงานฉบับสุดท้ายโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1341.docclose windows.