รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0134
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 กศ 2533
  ผู้บริจาค     น.ส.ใกล้ตา สดสมศรี
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     หนังสือ คู่มือนิสิต ปี 2533-34  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    



close windows.