รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1335
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-254
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ คู่มือนิสิตโครงการบัณฑิตยุคใหม่ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.