รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1334
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-253
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.