รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1331
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-251
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ประวัติ ผลงานและประสบการณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.