รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1325
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-245
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.