รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1324
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-244
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     1 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ กองทุนสวัสดิการและกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.