รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1319
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-239
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.