รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0132
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-23
  ผู้บริจาค     สำนักหอสมุด มก.
  วันที่บริจาค     20 พ.ย. 45  
  รายการ     สำเนาจดหมายของหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.