รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1313
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2548
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเททองหล่อ พระพุทธชินสีห์จำลอง ประจำวิทยาเขตศรีราชา และประจำวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1313.docclose windows.