รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1312
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-234
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือคู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2547-2548  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1301-1400/1312.docclose windows.