รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1311
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     2-2547
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     27 เม.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ รายงานประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (1 มิถุนายน 2547-31 พฤษภาคม 2548)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.