รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1305
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-231
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ พิธีวางศิลาฤกษ์กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.