รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1298
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-228
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2541-2543  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.