รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1287
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-225
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     8 มี.ค. 49  
  รายการ     หนังสือที่ระลึก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2547 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1201-1300/1287.docclose windows.